Szabályzat

A BIOGAIA 2021 ADVENTI NAPTÁR JÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

  1. A Játék szervezője

 

A BioGaia 2021 Adventi Naptár Játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a BG Distribution Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Cg.01-09-966408; tel: +36/70-77-20-262) (a továbbiakban: Szervező).

 

A Játék lebonyolításával összefüggő egyes feladatokat a Szervező által megbízott Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5, cégjegyzékszám: 01-09-997245, adószám: 24239482-2-41) látja el (a továbbiakban: Lebonyolító), valamint a nyeremény kézbesítése során a BioGaia hivatalos webshopja, a Mikrobiom Kft. által üzemeltetett BioGaia Patika (patika.biogaia.hu) jár el, a webshop üzemeltetésében részt vevő partnerei segítségével – együttesen.

 

KÖZREMŰKÖDŐK:

A Lebonyolításért felelős szolgáltató:

Megnevezés: Be Social Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5

Cégjegyzékszám: 01-09-997245

Adószám: 24239482-2-41

Telefon: +36 70 411 2343

E-mail: info@besocial.hu

 

Nyeremény kézbesítését végző szolgáltató a BioGaia hivatalos webshopját üzemeltető:

Cégnév: Mikrobiom Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. I. emelet 17.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-349754

E-mail: info@mikrobiomkft.hu

Tel.: +36/20-984-5395

 

BG Distribution Hungary Kft. tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó:

Cégnév: EAGLE-COMP Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 42.

Nyilvántartási szám: 01-09-705237

Telefonos elérhetőség: +36 20 946 9083

Elektronikus elérhetőség: info@eaglecomp.hu

 

Webshop-kiszállítást, s így a nyeremény kiszállítását is, szervező szolgáltató:

Név: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 4. (B2/13).

Nyilvántartási szám: 01 09 282775

Telefonos elérhetőség: +36 1 99 88 099

Elektronikus elérhetőség: info@webshippy.com

 

Csomagszállítást, s így a nyeremény kiszállítását is, végző szolgáltató:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Nyilvántartási szám: 13-09-111755

Telefonos elérhetőség: +36-29/88 66 70

Elektronikus elérhetőség: info@gls-hungary.com

 

  1. részvételi feltételek

 

Szervező a Játékot a https://calendar.thepromobuilder.com/biogaiaadvent oldalon meghirdetett linken teszi közzé, a jelen Játékszabályzattal együtt. A Játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. Az Adventi Naptár Játék lényege, hogy a Játék 24 napos időtartama alatt a Szervező naponta eltérő tartalmakat tesz közzé, melyek között kvízjátékok is találhatók, és ezen kvízjátékokban történő válaszadással a sorsoláson nyertes Játékosok a jelen Szabályzat szerinti nyereményre lehetnek jogosultak.

Szervező a játék 24 napja alatt véletlenszerűen az alábbiak szerint tesz közzé tartalmakat:

 

-6 db kupon nap

-1 db játékzáró nap

-6 db kvíz nap nyereményért, sorsolással

-3 db puzzle

-4 db immuntipp

-4 db ünnepi mendemonda nap

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, az 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki

 

  • a jelen Játékszabályzat elfogadásával és regisztrációs adatai (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, regisztrációs jelszó) megadásával Regisztrál a Játékban való részvételre és hozzájárul, hogy a Szervező, a Játék során rendelkezésre bocsátott adatait a Játék lebonyolításával összefüggésben kezelje (továbbiakban Pályázat)
  • és vállalja, hogy nyertessége esetén a nyeremény kézbesítéshez a fenti adatain túl szállítási név, szállítási cím és telefonszám adatait is a Szervező rendelkezésére bocsátja nyertességéről történő értesítését követő 5 naptári napon belül.

 

2.2 Egy Játékos kizárólag egy Regisztrációval jogosult részt venni a Játékban

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg automatikusan kizárásra, míg az érvényes Napi Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

 

2.4 Szervező kizárólag azokat a Napi Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját e-mail címükről küldenek be a Játékba. Amennyiben egy Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, az e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Közreműködők mindennemű felelősséget kizárnak.

 

2.5 A Játék Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Közreműködői az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

2.6 A Regisztrációt, illetve a Napi Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.8 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Napi Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.

  1. Nyertesek meghatározása

3.1 Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, számítógépes program segítségével választja ki a nyerteseket.

 

3.2 A Játék 2021. december 1. napján 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2021. december 24. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

 

3.3 A sorsolás időpontja: 2022.01.05. 14 óra ki. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

 

3.4 A Lebonyolító a sorsoláson kvízkérdésnaponként 2-2 azaz összesen 12 (tizenkettő) db tartalék napinyeremény-, és 3 (három) db tartalékfőnyeremény-nyertes Pályázatot is kisorsol, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

  1. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

 

4.1 A Napi Pályázatok sorsolásán a nyertesek jutalma (a továbbiakban: Napi nyeremények) naponta változóan:

 

1 db BioGaia Baby csepp, 5 ml

1 db BioGaia Junior rágótabletta, 30 db

1 db BioGaia Junior + D-vitamin rágótabletta, 30 db

1 db BioGaia Felnőtteknek + D-vitamin rágótabletta, 20 db

1 db BioGaia ORS rehidráló készítmény, 7 tasak

1 db BioGaia plüss + BioGaia partedli

 

4.2 A 3 főnyeremény nyerteseinek (a továbbiakban: Főnyeremények)  jutalma:

 

3 db BioGaia ajándékcsomag 10 970 Ft értékben, melynek tartalma:

1 db BioGaia Baby + D-vitamin csepp, 5 ml

1 db BioGaia Junior + D-vitamin rágótabletta, 30 db

1 db BioGaia Felnőtteknek + D-vitamin rágótabletta, 20 db

1 db BioGaia plüss

 

4.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok előzetes, a Játék meghirdetésével egyező módú értesítése mellett – a Nyereményt megváltoztassa, azt az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 

4.4 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 

4.5 Lebonyolító a Nyeremény nyertesét (tartaléknyerteseit) legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti e-mailben, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges további személyes adatait (szállítási név, szállítási cím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

 

4.6 A Nyereményeket a Szervező a BioGaia hivatalos webshopja, a Mikrobiom Kft. által üzemeltetett BioGaia Patika (patika.biogaia.hu) útján, GLS futárszolgálat általi kézbesítéssel juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, a sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve a Közreműködők terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

4.7 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Közreműködőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

  1. Adózás, költségek

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játék lebonyolításával járó költségeket, valamint a Nyeremények kézbesítésével járó kézbesítési költségeket a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

  1. Személyes adatok

 

6.1 A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, és adataikat a Pályázat során önként rendelkezésre bocsátják, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő és Közreműködők, mint adatfeldolgozók, a személyes adataikat (név, e-mail cím, regisztrációs jelszó, nyertesség esetén szállítási név, szállítási cím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt a Játék lebonyolítása, és a nyeremény kézbesítése céljából kezelje, illetve feldolgozza.

 

6.2 A Játékosok a részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

6.3 Játékosok az adatkezelési hozzájárulásukat a Pályázat beküldésével, mint a részvétel és a Játékszabályzat kifejezett elfogadására irányuló magatartással adják meg.

 

6.4 A megadott adatok kezelője a szervező BG Distribution Hungary Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Közreműködők végzi. Az adatfeldolgozó a Szervező utasításai szerint jár el, a Szervező az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

 

6.5 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

6.6 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

7.1 A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 

7.2 A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Közreműködők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

7.3 Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Közreműködőktől nem követelheti.

 

7.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

 

7.5 Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Közreműködők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

7.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a thepromobuilder.com honlap üzemeltetői által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a hozzájuk. Az adatszolgáltatás nem a honlap üzemeltetők részére, hanem a Szervező részére történik.

 

7.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

7.8 A Játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az info@biogaia.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül. A panaszban fel kell tüntetni a Játékos vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, valamint a panasz részletes leírását, illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről e-mailben értesíti.

 

7.9 A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

 

Adatkezelő: BG Distribution Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408)

Adatkezelő képviselője: Dr. Cholnoky Judit ügyvezető; Telefonos elérhetőség: +36 20 984 5395.; elektronikus elérhetőség: info@biogaia.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: BioGaia 2020 Adventi Naptár promóciós játék lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja  

Játékosok az adatkezelési hozzájárulásukat a Pályázat beküldésével, mint a részvétel és a Játékszabályzat kifejezett elfogadására irányuló magatartással adják meg.

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, regisztrációs jelszó, nyertesség esetén szállítási név, szállítási cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: játék lebonyolításáig   

A kezelt adatok címzettjei: Közreműködők, mint adatfeldolgozók

A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek. Az adatai nem kerülnek EU-n kívül továbbításra.

 

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@biogaia.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a biogaia.hu/adatvedelem weboldalon olvasható.

 

 Budapest, 2021. december 1.

BG Distribution Hungary Kft.

Szervező